Нова Каховка моє місто Нова Каховка моє місто

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ «ПІДТРИМКИ ЖК, ЖБК ТА ОСББ»

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ «ПІДТРИМКИ ЖК, ЖБК ТА ОСББ»
Файл:
Завантажити 2 Мбзавантажений 13 разів

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація"Підтримки ЖК, ЖБК та ОСББ” (далі за текстом - Асоціація) є господарською неприбутковою Асоціацією, що створена шляхом об’єднання на добровільних засадах суб`єктів господарської діяльності з метою постійної координації діяльності учасників Асоціації без права Асоціації втручатися у господарську діяльність будь-кого із її учасників та прийняття управлінських рішень стосовно будь-якого із учасників Асоціації.

1.2. Після створення Асоціації будь-які юридичні особи які визнають Статут Асоціації та знаходяться на території України, можуть стати участником Асоціації.

1.3. Найменування Асоціації:

ПОВНА НАЗВА - АСОЦІАЦІЯ "ПІДТРИМКИ ЖК, ЖБК та ОСББ”.

СКОРОЧЕНА НАЗВА - АСОЦІАЦІЯ "ПІДТРИМКИ ЖК, ЖБК та ОСББ”.

1.4. Місцезнаходження Асоціації:

1.4.1. Місцезнаходженням Асоціації є місцезнаходження її виконавчого органу.

1.5. Асоціація в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом, Господарським кодексом, іншими нормативними актами законодавства України, цимСтатутом.

1.6. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку, може мати відокремлене майно, шо належить їй на праві власності, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку юридичної особи, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов`язані з ними немайнові права, нести обов`язки, бути стороною в судах загальної юрисдикції та третейських судах України.

1.7. Асоціація створюється і діє на основі таких принципів: законність; довіра та взаємодопомога у відносинах між учасниками Асоціації; добровільна участь учасників Асоціації в проектах і програмах, шо здійснюються за рішенням органів управління Асоціації; обов`язковість виконання рішень, що приймаються загальними зборами Асоціації та її іншими керівними органами; самостійність та незалежність від державних структур; верховенства права та пріоритету суспільних інтересів.

1.8. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Асоціації.

1.9. Асоціація не несе відповідальності за зобов`язаннями учасників. Учасники не несуть відповідальності за зобов`язаннями Асоціації.

1.10. Асоціація може бути засновником або співзасновником нових юридичних осіб.

1.11. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями створених нею юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Асоціація створюється на добровільних засадах з метою координації діяльності учасників для задоволення та захисту їх законних прав та інтересів.

2.2. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність учасників, а також приймати управлінські рішення стосовно будь-кого з учасників Асоціації.

2.3. Асоціація - договірна юридична особа, що є неприбутковою господарською організацією. Асоціація не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

2.4. Асоціація може створювати філії та представництва, які матимуть статус відокремленого підрозділу.

2.5. Асоціація може бути засновником або співзасновником нових юридичних осіб.

2.6.Предметом діяльності Асоціації є:

 • підтримка інтересів учасників у державних органах шляхом доведення до відома державних органів позиції учасників Асоціації щодо того чи іншого питання господарської діяльності чи проекту нормативно - правового акту, який (які) матиме наслідки для господарської діяльності учасників Асоціації;
 • надання юридичної допомоги та консультацій;
 • взаємодія з органами влади та місцевого самоврядування щодо:
 • створення сприятливих конкурентноспроможних умов в сфері управління нерухомим майном учасників Асоціації;
 • проведення заходів, направлених на недопущення руйнування та розкрадання майна учасників Асоціації;
 • підготовка пропозицій щодо впровадження в рамках чинного законодавства України нових організаційних методів, пов`язаних з управлінням нерухомим майном учасників Асоціації;
 • внесення відповідних пропозицій до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення, внесення змін до чинного законодавства України;
 • надання інформаційної допомоги та організація тренінгів, навчання та підвищення кваліфікації;
 • участь у різних державних програмах відповідно до мети діяльності Асоціації;
 • забезпечення учасників Асоціації інформацією, яка має для них інтерес;
 • сприяння учасникам Асоціації у здійсненні реклами продукції, робіт та послуг учасників Асоціації, відповідно до чинного законодавства України;
 • організація та проведення різноманітних з`їздів, конференцій з питань, які не суперечать законодавству України;
 • співпраця з громадськими організаціями та об`єднаннями громадян;
 • висвітлення діяльності Асоціації в засобах масової інформації;
 • сприяння законним інтересам учасників іншими способами, що не вступають у суперечність з Статутом Асоціації та законодавством України про захист економічної конкуренції.

3. УЧАСТЬ В АСОЦІАЦІЇ

3.1. Учасником Асоціації може стати будь-яка юридична особа яка визнає Статут Асоціації та знаходиться-на території України. Безпосереднє представництво юридичної особи - учасника Асоціації здійснює керівник даної юридичної особи або інша уповноважена особа. Учасники Асоціації користуються правом ухвального голосу.

3.2. Прийняття до складу учасників Асоціації здійснюється на підставі заяви, яка подається Голові правління Асоціації.

3.3. Учасники Асоціації мають право:

 • брати участь у всіх заходах, що здійснюються Асоціацією;
 • вносити пропозиції до Асоціації з питань, пов`язаних із її діяльністю;
 • обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
 • отримувати інформацію про діяльність Асоціації з питань використання внесених ними членських внесків, коштів і матеріальних цінностей;
 • користуватись допомогою та пільгами, які може надати Асоціація;

3.4. Учасники Асоціації зобов`язані:

 • сприяти виконанню мети і завдань Асоціації;
 • дотримуватись вимог Статуту та інших документів Асоціації, рішень органів її управління;
 • брати активну участь у діяльності Асоціації;
 • сплачувати членські (та інші, затверджені Загальними Зборами учасників) внески у розмірі, що встановлюється Загальними зборами Асоціації.

3.5. Підстави виключення зі складу учасників Асоціації:

3.5.1. За власним бажанням учасника Асоціації на підставі поданої заяви голові правління Асоціації. Учасник Асоціації, який не має невиконаних зобов`язань перед Асоціацією, в тому числі по сплаті членських внесків, може в будь-який момент подати заяву про вихід з учасників Асоціації. Заяву розглядає і затверджує Голова правління Асоціації.

3.5.2. Учасник може бути виключений зі складу учасників Асоціації у випадках:

 • невиконання зобов`язань перед Асоціацією;
 • невиконання рішень органів управління Асоціації;
 • перешкоджання своїми діями в роботі Асоціації.

3.6. Всі учасники Асоціації сплачують членські внески в розмірах встановлених Загальними Зборами учасників Асоціації.

3.7. В Асоціації допускається асоційована участь для осіб, які визнають Статут Асоціації та сплачують членські внески. Такі особи мають статус асоційованого учасника.Асоційовані учасники мають ті самі права і обов'язки, згідно даного Статуту, що і учасники Асоціації, крім права ухвального голосу на Загальних Зборах Асоціації. Асоційовані учасники користуються правом дорадчого голосу.

3.8. Рішення про прийняття або виключення осіб до учасників або до асоційованих учасників приймається Загальними Зборами Асоціації.

3.9. При виключенні учасника (асоційованого учасника) з Асоціації, внесені ним членські і інші внески не повертаються.

4. УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

4.1. Органами управління Асоціаціії є: Загальні Збори учасників - вищий орган управління, Правління, яке очолює Голова Правлніння. Керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює Директор.

4.2. Загальні Збори учасників Асоціації.

4.2.1. До компетенції Загальних Зборів учасників належить:

 • затвердження Статуту Асоціації та внесення змін до нього;
 • вирішення питань про прийняття в Асоціацію нових учасників (або асоційованих учасників) та виключення учасників (або асоційованих учасників) зі складу Асоціації,

Згідно Статуту, якщо в Статуті не визначений спеціальний порядок виключення зі складу учасників Асоціації:

 • утворення виконавчих органів Асоціації відповідно до Статуту;
 • прийняття рішення про утворення Асоціацією філій, представництв, а також інших юридичних осіб;
 • визначення розмірів, видів внесків учасників Асоціації для забезпечення її діяльності;
 • прийняття рішень про припинення Асоціації у формі реорганізації або ліквідації юридичної особи, призначення відповідних органів управління та затвердження відповідних документів (ліквідаційний баланс, розподільчий баланс і т.і.) згідно з вищевказаним рішенням.

4.2.2. Загальні Збори можуть делегувати свої повноваження щодо прийняття та виключення учасників Асоціації Правлінню Асоціації. Рішення про делегування таких повноважень приймається простою більшістю голосів Загальних Зборів та оформлюється протоколом.

4.2.3. Кожний учасник має на Загальних Зборах один голос. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 50 % від загальної кількості учасників Асоціації. Рішення на Загальних Зборах учасників приймаються простою більшістю голосів.

4.2.4. Будь-який з учасників Асоціації вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах за умови, що дане питання було ним подано голові правління Асоціації не пізніше ніж за 14 днів до проведення Загальних Зборів.

4.2.5. Загальні Збори учасників Асоціації скликаються не менше двох разів на рік Директором Асоціації, шляхом надсилання поштового повідомлення учасникам, або по телефону, із зазначенням дати, часу та місця проведення Зборів, та порядку денного.

4.2.6. Позачергові збори учасників скликаються на вимогу правління Асоціації або на вимогу не менш 50 % учасників Асоціації.

4.2.7. Асоційовані учасники можуть приймати участь у Загальних Зборах Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.3. Правління Асоціації.

4.3.1. Виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації, яке очолює Голова Правління.

4.3.2. Учасники Асоціації на Загальних Зборах зі складу всіх учасників обирають ПравлінняАсоціації строком на 1 рік.

4.3.3. Правління обирається та відкликається простою більшістю голосів учасників Асоціаціїприсутніх на Загальних Зборах.

4.3.4. Своїм рішенням Загальні Збори учасників Асоціації можуть відкликати будь-якого члена правління, або увесь склад правління до закінчення дії їх повноважень та призначити нових членів правління.

4.3.5. Правління Асоціації може складатися з будь-якої непарної кількості осіб, але не більше 7 осіб. Кількість членів Правління визначається Загальними Зборами учасників Асоціації.

4.3.6. Зі свого складу Правління простою більшістю голосів обирає Голову Правління.

4.3.7. Повноваження Правління:

 • визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження планів її діяльності та звітів Директора про їх виконання;
 • визначення організаційної структури Асоціації, створення із числа учасників Асоціації окремих комітетів за різними напрямками діяльності Асоціації;
 • затвердження внутрішніх документів Асоціації;
 • призначення та звільнення Директора Асоціації;
 • контроль за діяльністю директора Асоціації.

4.3.8. Голова Правління підзвітний Правлінню Асоціації.

4.3.9. Голова Правління організує та координує роботу Правління Асоціації.

4.3.10. Голова Правління наділений повноваженнями підписувати трудовий контракт з Директором Асоціації на виконання ним функції поточного керівництва та управління Асоціацією.

4.3.11. Кожний член Правління має на засіданні Правління один голос. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 50 % від загальної кількості членів Правління. Рішення на засіданнях Правління приймаються простою більшістю голосів.

4.4. Директор Асоціації.

4.4.1. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації згідно умов трудового контракту.

4.4.2. Повноваження Директора Асоціації:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на Асоціацію завдань і здійснення ним своїх функцій;
 • подає на затвердження правлінню Асоціації структуру та штатний розклад Асоціації;
 • здійснює керівництво оперативною та господарською діяльністю, без довіреності діє від імені Асоціації, представляє її інтереси в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях як в Україні, так і за її межами;
 • розпоряджається відповідно до законодавства України і Статуту Асоціації майном та коштами Асоціації, укладає угоди, видає доручення на представництво інтересів Асоціації;
 • відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банків, підписує всі фінансові та звітні документи Асоціації;
 • видає в межах своєї компетенції накази, приймає і звільняє працівників Асоціації, відповідно до штатного розкладу, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення.

4.4.3. Директор Асоціації щоквартально подає Голові правління Асоціації звіт про рух грошових коштів та майна Асоціації. У разі необхідності, Правління Асоціації може своїм рішенням залучити до перевірки діяльності Асоціації аудиторську фірму.

4.4.4. У випадку вираження недовіри Правлінням Асоціації Директору Асоціації, Директор може бути звільнений з посади за рішенням Правління Асоціації достроково (до закінчення дії трудового контракту).

5.МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

5.1. Майно Асоціації складають основні та обігові засоби, а також інші кошти та майно, яке є у власності та у розпорядженні Асоціації.

5.2. Джерелами формування майна Асоціації є:

 • майно, яке передане Асоціації учасниками Асоціації;
 • обов’язкові вступні та інші внески учасників Асоціації;
 • додаткові цільові та інші внески учасників Асоціації, розмір та порядок сплати яких затверджується рішенням Загальних Зборів;
 • благодійні внески, пожертви фізичних та юридичних осіб;
 • безповоротна фінансова допомога;
 • надходження від підприємств та організацій, засновником або співзасновником яких є Асоціація;
 • набуття Асоціацією майна за рахунок власних коштів для здійснення своєї діяльності;
 • кредити банків та інших позичальників;
 • дотації, субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів;
 • пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, а також роялті);
 • у власності Асоціації можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, необхідне для виконання статутних цілей і завдань організації;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Грошові кошти та інше майно Асоціації витрачаються на виконання статутних цілей та завдань.

5.4. Директор Асоціації має право укладати будь-які угоди, контракти, виписувати прості та переводні векселя, оформлювати кредити під заставу рухомого та нерухомого майна на суму не більше 1000 (одної тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Угоди на більшу суму узгоджуються підписом Голови Правління Асоціації.

6. ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Для вирішення статутних завдань Асоціація має право:

 • самостійно планувати свою діяльність у межах визначених Загальними Зборами;
 • самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, розпорядок робочого дня, тривалість оплачуваних відпусток, які не можуть бути меншими за встановлені чинним законодавством України для відповідних категорій робітників та службовців;
 • будувати свої відносини з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у сфері діяльності, визначеної цим Статутом на основі договорів;
 • розпоряджатися майном, що належить Асоціації, на умовах визначених учасниками Асоціації;
 • здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями у безготівковому та готівковому виді через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України;
 • бути власником цінних паперів згідно чинного законодавства України;
 • створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші юридичні особи, відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Асоціація зобов’язана забезпечити для всіх робітників безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

7.1. Під комерційною таємницю Асоціації маються на увазі відомості, пов’язані із фінансовою діяльністю та іншими видами діяльності Асоціації, які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Асоціації.

7.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються чинним законодавством України.

7.3. Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Асоціації, і порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами України.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Асоціація веде бухгалтерській облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України.

8.2. Фінансові результати діяльності Асоціації визначаються на підставі річного фінансового балансу.

8.3. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.

8.4. Асоціація подає до органів державної статистики статистичну звітність в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.

8.5. Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється згідно з законодавством України та цим Статутом.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПІ/ІНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення Асоціації відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) чи ліквідації.

9.2. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Загальних зборів. При реорганізації Асоціації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Асоціації, до її правонаступників.

9.3. Ліквідація Асоціації проводиться в наступних випадках:

 • за рішенням Загальних зборів учасників;
 • за відповідним рішенням суду;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.4. Ліквідація Асоціації за рішенням Загальних зборів проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією. Ліквідація Асоціації за рішенням суду проводиться органами, визначеними законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Асоціації.

9.5. Майно, передане Асоціації Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

9.6. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.7. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинилася, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10. ІНШІ ПИТАННЯ

10.1. У всіх питаннях, які не врегульовані цим Статутом, учасники керуються чинним законодавством України.

10.2. Зміни до Статуту Асоціації затверджуються Загальними зборами учасників у встановленому цим Статутом.

10.3. Про факт внесення змін до установчих документів Асоціація повідомляє реєструційний орган у встановленому порядку в 10-ти денний термін.

13:47
Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ми використовуємо файли cookie.